An English - Hebrew Dictionary

Sami Paldanius, 2023

Dedicated to Pekka Reinikainen & Seppo Seppäläbleat   {v. intr./tr.}   9āh (= ḥānav) – yif9äh – inf. lif9ōt : vnf. {pᵉ9iyyā}

cleanse, purify   {v. tr.}   ṭiher – yᵉṭaher – inf. lᵉṭaher : vnm. {ṭihūr}
comment, -ing   {n.}   9ārā [f]
controversial   {adj.}   šānūi (šᵉnūy-) bᵉ-maḥlóqät
conversational   {adj.}   dibbūr-ī/-īt; mᵉdubb-ār/-ärät; šäl śīHā
convinced   {adj.}   mᵉšukhn-ā9/-á9at; ʾādūq (ʾᵃdūq-)
cure, heal   {v. tr.}   rippeʾ – yᵉrappeʾ – inf. lᵉrappeʾ : vnm. {rippūʾ}

forgive   {v. tr.}   šālaḥ (= māḥal) – yišlaḥ – inf. lišloaḥ : vnf. {šᵉlīḥā} [sb: l-]
future   {n.}   9ātīd [m] : adj. {9ᵃtīdī}

global   {adj.}   gᵉlōbālī; kolᵉlānī

heal, cure   {v. tr.}   rippeʾ – yᵉrappeʾ – inf. lᵉrappeʾ : vnm. {rippūʾ}

infinitive   {n., gram.}   šem hap-pó9al [m]

library   {n.}   sifriyyā [f]
love   {v. tr.}   ʾāhav – yoʾhav – inf. läʾhov : vnf. {ʾahªvā, BH *ʾªhubbā}

materialism   {n.}   ḥåmrānūt [f]
merchandise   {n.}   9izzāvōn [m]; taggārūt [f]
mercy   {n.}   ḥämlā [f]; ḥᵃnīnā [f]; raḥmīm (+2sgm: raḥmey-khā) [mpl]

own, personal   {adj.}   šäl 9aṣm- (+pn I)

pity, take pity on   {v. tr.}   riḥem – yᵉraḥem – inf. lᵉraḥem (9al) : vnm. {riḥūm}

simplify   {v. tr.}   piššeṭ – yᵉfaššeṭ —inf. lᵉfaššeṭ : vnm. {piššūṭ}

thank   {v. tr.}   hōdāh – yōdäh – inf. lᵉhōdōt : vnf. {hōdāyā} [sb: l-]
that, que   {conj.}   šä- : {kᵉday šä-; bᵉ-ʾófän šä-; ba9vūr šä-} so that

unambiguous   {adj.}   ḥad-mašmᵉ9-ī/-īt

water   {n.}   máyim (cstr mey-) [mdu/pl]