according to  prep.  (bar) Hasb-e; bar Tebq-e
acquire, (go and) get  v. tr.  HāSel kardan [-kon-]
adverb  n.  Zarf [pl. Zorūf]
again  adv.  bāz; dô-bāre; bār-e dīgar
ago  prep.  -e/-ye pīš : {dīrbāz} long ago
at least  adv.  dast(-e) kam; aqall-e qalīl
automatically  adv.  χōd-be-χōd
availability  n.  HoSūl; dast-resī; farāhamī
available  adj.  dast-yāb; dast-res; farāham
be  v. intr.  būdan [(h)ast-; bāš(-īd)!] : {nīst-am} I am not
be able, can  v. intr.  tavānestan (= tūnestan) [-tavān- (= -tūn-)]
be alive  v. intr.  Hayāt dāštan [dār-]
be born  v. intr.  zāde/zāyīde šodan; tavallod yāftan [-yāb-]
be true, correct, factual  v. intr.  rāst būdan [(h)ast-]
because  conj.  zírā-ke; çerā-ke; çōn-ke; az īn-ke
become  v. intr  šodan [-šav-; bé-šō!]; gaštan [-gard-]
bring  v. tr.  āvardan [-āvar-; bíy-āvar(-īd)!]
but  conj.  válī; ámmā; (also 'but instead') līk
buy  v. tr.  χarīdan [-χar-] : vn {χar-eš, -āyī}
by means of  prep.  be vasīle-ye; be vāseTe-ye
cheap, affordable  adj.  arzān; kam-χarj; kam-bahā
city  n.  šahr : {markaz-e šahrī} the city center
come  v. intr.  āmadan [-āy-; bíyā(yīd)!]
contact  v. tr.  (bā..) tamās gereftan [-gīr-]
cost  v. intr.  arzīdan [-arz-]; χarj dāštan [dar-]
customer  n.  moštar-ī [pl. -iyān]
dare, have courage  v. intr.  del dāštan [dār-]
day before yesterday, the  adv.  parīdīrūz
decade  n.  dahe
do, make  v. tr.  kardan [-kon-] : vn {koneš}
drive, steer  v. tr.  rāndan [-rān-]
edible  adj.  χōrdanī
elsewhere  adv.  dar/be jā-ye dīgar
every, each  pn.  har
excessive  adj.  mofreT
expensive  adj.  gerān; bahādār
facing, opposite  prep.  rū be rū-ye
fair, just  adj.  ʿādel; Haq(q)-bīn
famous  adj.  mašhūr; nām-dār; sar-šenās
find, locate  v. tr.  peidā kardan [-kon-]; yāftan [-yāb-]
first  adj.  avval : adv {avvalan; dar āghāz}
foot  n.   [pl. -hā]
forehead  n.  jabīn
forest  n.  jangal
go, fare  v. intr.  raftan [-rav-; bé-rav(īd)!]
heading for, bound for  prep.  be maqSad-e
health  n.  salāmatī; SeHHat
here(at)  adv.  īnjā
horizontal  adj.  ofoqī; mosaTTaH
"how do you do"  phr.  rūz be χeir
how long  int.  çand vaqt(-e ke..)
I, me  pn.  man [Acc. -rā; G Sfx. (nn)-am (= -e man)]
if  conj.  agar
in short, in brief  adv.  soχan-e kūtāh
instead of  prep.  be jā-ye : conj. {be jā-ye īn-ke}
isn't it (so)?  phr.  āyā īn nīst?
knee  n.  zānū [pl. -hā]
know  v. tr.  dūnestan [-dūn-]; (sb) šenāχtan [-šenās-]
language  n.  zabān [pl. -hā]
left: to the left  adv.  be çap
less  adv.  kamtar (az, az īn-ke than)
let's go  phr.  bé-ravīm (= bó-ravīm)
main, primary  adj.  aSlī; ʿomde; (elem.) šāh-
make progress, 'get swh'  v. intr.  pīš oftādan [-oft-]
mention  v. tr.  zekr kardan [-kon-]
money  n.  pūl; āqçe : {pūl-e χord} Kleingeld
more  adv.  bīštar; fazā : {be ghāyat} at most, no more than
mouth  n.  dahān
nearest  adj.  nazdīktarīn (+n without the connector)
need  v. tr.  (A+) lāzem dāštan; be.. Hājat/niyāz dāštan
-ness, -ity  suff.  ( >) -īyat; (-e >) -egī
next  adj.  baʿd(ī); dīgar; (with time-nouns) āyande
night  n.  šab [pl. -hā] : {šabī, šab-} nocturnal, night-
nose  n.  bīnī
novelty  n.  (newness) navī, tāzegī; (sg. new thing) Torfe
out of order  adj.  χarāb
page  n.  SafHe [pl. -hā, SafaHāt]
pay  v. tr.  pardāχtan [-pardāz-] : {pardāχt} payment
person  n.  ādam; fard [pl. -ān]; šaχS; (gram.) nafar
pet  n.  jānevar-e ahlī; Heivān-e χānegī
price  n.  qeimat/qīmat [pl. -hā]; bahā/behā
request  v. tr.  χᵛāheš kardan; darχᵛāstan [-darχᵛāh-]
right: to the right  adv.  be rāst
sale: for sale  adj.  forūšī
say, utter  v. tr.  goftan [-gūy-] : vn {goftār; gūyāyī}
see, view  v. tr.  dīdan [-bīn-] : vn {bīnāyī; dīdār}
sell  v. tr.  forūχtan [-forūš-] : vn {forūšeš}
sequel  n.  donbāle(-ye dāstān)
shop, boutique  n.  maqāze; dokkān; forūš-gāh; (very spacious) ambār
shopping  n.  xarīdārī
shopping center  n.  markaz-e χarīd
side-  adj.  jānebī
small, little  adj.  kūçek [cpv. -tar]
speak, talk  v.  Harf zadan [-zan-]; SoHbat kardan [-kon-]
steal  v. tr.  dozdīdan [-dozd-] : vn {dozdī}
street  n.  χiyābān
suffix  n.  pasvand
summer  n.  tābestān
that kind of  adj.  -e/-ye ān jūr
that's why  adv.  az ān rū; az ān sabab; az ān jehat; lehazā
there(at)  adv.  ānjā
they  pn.  e/īšān, ānān, ānhā [Acc. -rā; G Sfx. (nn)-ešān]
this kind of  adj.  -e/-ye īn jūr
though, even though  conj.  agar çe
three times  adv.  sehbār
tired  adj.  χaste
today  adv.  emrūz
tomorrow  adv.  fardā
tool  n.  ālat [pl. ālāt]; vasīle [pl. vasāyel]; abzār
tree  n.  deraχt [pl. -ān]
understand  v. tr.  fahmīdan [-fahm-]; dark kardan
unlike  prep.  bar χelāf-e; bar ʿaks-e; dar gheir-e
until  conj.  tā īn ke
usually  adv.  maʿmūlan; ʿomūman
vertical  adj.  rāst-balā
wait for  v. tr.  (A+) montaZer būdan [(h)ast-]; Sabr kardan
wallet  n.  kīf-e pūl
where(at)  adv.  (int.) kojā; (rel.) jā-ī ke; -ī-ke dar ān
why  int., adv.  çerā
with the help of  prep.  be/bā komak-e; be madad-e
without  prep.  bedūn-e; fāqed-e; belā
word  n.  vāže [pl. -gān]; kalame [pl. -hā]
yesterday  adv.  dīrūz